Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voornamelijk fiscale wijzigingen die u als ondernemer treffen. Met nadruk wordt gesteld dat aan deze nieuwsbrief geen rechten kunnen worden ontleend omtrent betrouwbaarheid/juistheid van de inhoud.

Met ingang van 1 januari 2014 is gewijzigd:

Regels voor de oprichting van een BV; er is geen eigen inleg meer nodig (was inleg van minimaal € 18.000,) U kunt nu een BV oprichten zonder de minimale inleg van voor 1 januari 2014. De regels voor het uitkeren van een dividend zijn aangescherpt voor wat betreft de grootaandeelhouder(s); indien en voor zover het eigen vermogen door uitkering van dividend aan de grootaandeelhouder(s), waardoor de onderneming crediteuren en/of andere schuldeisers niet kan voldoen, is/zijn de grootaandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag wat de schuldeisers betaald dient te worden.

Belangrijke wijziging per 1 januari 2015:

De aftrek voor levensonderhoud die een ouder voldoet aan de ouder waar de kinderen verblijven, is niet meer aftrekbaar. Alimentatie aan de ex-partner blijft wel aftrekbaar.

De 6% regeling bij verbouwing-renovatie projecten is verlengd tot en met juni 2015. Deze regeling houdt in dat de opdrachtgever kort gezegd 6% Omzetbelasting betaald over de arbeid, niet over de materialen. Voor een volledige beschrijving verwijzen wij naar de site van de belastingdienst.

De vrijstelling in het schenkingsrecht van € 100.000,- voor zover de schenking te maken had met betrekking tot de eigen woning, is vervallen en bedraagt vanaf 1 januari 2015 € 50.000,- indien de schenking wordt aangewend voor de verbetering dan wel aanschaf van een eigen woning.